میتتوانی تنها شاهد اتفاقاتی که در آینده می افتد باشی یا اینکه آنها را بسازی

ایلان ماسک