داستان هر موفقیتی با یک نفر شروع شده که تصمیم گرفته اقدام کنه