همه شکست میخورن ولی بازنده میگه

بسه دیگه !

ولی برنده میگه

یه بار دیگه !