هر کاری رو که میخوای شروع کنی به بازنشسته هاش نگاه کنن

اونها آینده تو هستند در اون کار . آیا بازهم تصمیم به انجام اون کار داری ؟

از تجربیاتشون بهره ببر و به بهترین شکل انجامش بده