تنها خودتی که میتونی خودت رو به هدفت برسونی !

دیگران فقط میتونن بعنوان یک ابزار برای رسیدن به هدفت در خدمت تو باشند؛ هیچوقت جز خودت به کسی تکیه نکن !

برای رسیدن به هدفت بجنگ !

حنی اگه زمین خوردی ، محکم تر از قبل پاشو و به مسیرت ادامه بده تا به هدفی که میخوای برسی !

برای رسیدن به هدفت باید بجنگی با هر چیزی که مقابلت قرار میگیره ! تو میتونی پیروز باشی !