اولین راه حل احتمالی (در صورت عدم قطع)  آن است که خواسته یا ناخواسته ویندوز سرور شما در بخش زیر stop شده باشد :

 

start > administrator tools > Routing and Remote Access

(که علامت قرمز کنار ویندوز سرور نشان دهنده این اتفاق است)

(در صورت داشتن Console)
برای فعال سازی مجدد کافی ست در همین مسیر با استفاده از All Task ویندوز سرور را start نمائید.