آن هایی که آنقدر دیوانه هستند که فکر میکنند میتوانند دنیا را دگرگون کنند ، کسانی هستند که این کار را میکنند

استیو جابز