9 هشتک مرتبط با حرفه و کار خود را دنبال کنید .

9 پیج معروف را دنبال کنید و آنها را لایک و برایسان کامنت بگذارید.

این کار را حداقل 10 بار در روز انجام دهید تا فالور های جدید کسب کنید .

تماشا کنید که چگونه فالور هایتان افزایش پیدا می کند .