اکنون زمان مناسب برای ریسک کردن است . کار جسورانه ای انجام دهید و مطمئن باشید که هرگز از انجام آن پشیمان نخواهید شد.

لزومی ندارد که تا بزرگ شدن ، زمان رسیدن موقعیت مناسب یا کسب تجربه کافی صبر کنید .

همین امروز کارها را از سر بگیرید و منتظر نتیجه آن باشید .

ایلان ماسک