اومدیم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمت زندگی کنیم !