وقتی نظرات بقیه برات ارزشی ندارن یعنی به سطح خطرناکی از آزادی رسیدی !

آزاد باش و سبک بال به سوی هدفت حرکت کن !