برای اینکه شروع کنید لازم نیست که بهترین باشید

شروع کنید تا بهترین شوید

زیگ زیگلار