محتوا پادشاه است به شرطی که مثل پادشاه باهاش رفتار بشه