هر مشکلی که سد راه باشد ، آنرا کنار خواهیم زد .

هیچ مانعی ، هیچ مشکلی باعث نخواهد شد که از هدفم دست بکشم .

هر بار که شکست بخورم یا صدمه ببینم ؛ قوی تر و با انگیزه تر برمیخیزم .