هر اتفاقی که قرار باشد بیوفتد ، هر مشکلی که سد راهتان قرار گیرد ، شما نباید از ادامه دادن مسیر خودتان ناامید شوید .

از امروز تصمیم بگیریم که هر اتفاقی هم که بیوفتد ، از رسیدن به هدفمان ، از ادامه دادن مسیرمان مایوس و ناامید نخواهیم شد .

حتی اگر بدانم فردا جهان متلاشی خواهد شد ، باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت .

مارتر لوترکنیگ