اگر راهی نیابید که در خواب هم کسب درآمد کنید ، تا دم مرگ کار خواهید کرد .

وارن بافت