اگر کسب و کار شما اینترنتی نیست ، متاسفانه شما مالک یک کسب و کار رو به زوال و از رده خارج هستید .

بیل گیتس