کسی که چرایی دارد با هر چگونگی خواهد ساخت

#انگیزشی

#فریدریش نیچه

از سختی ها وشمکلات در راه هدف نترسید ، آنها شما را قوی تر خواهند کرد.