برای تنظیم پهنای باند و سرعت جهشی در میکروتیک ابتدا در winbox به قسمت زیر رفته

 

PPP > Profiles > add profile > Tab limits > Rate limit

مثلا بزنید ۵۱۲۰۰۰ و در قسمت Queues list هم Burst رو تنظیم کنید